Podział majątku i zniesienie współwłasności, Rodzina, Sprawy majątkowe 17 maja 2020

Majątek wspólny małżonków

Definicja

Majątek wspólny małżonków to zbiór zbiór majątkowych praw podmiotowych, do których w szczególności należą:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego / pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

To nie jest katalog zamknięty praw majątkowych. Do majątku wspólnego należą również:

 • własność i inne prawa rzeczowe,
 • wierzytelności,
 • prawo nabyte wskutek zasiedzenia,
 • prawa nabyte po ustaniu wspólności ustawowej (tzw. ekspektatywa),
 • spółdzielcze prawo do lokalu,
 • akcje i udziały w spółkach kapitałowych.

Składniki majątku wpsólnego:

Wynagrodzenie

Obejmuje wszelkie wynagrodzenie za pracę. Bez znaczenia, czy praca jest wykonywania na podstawie umowy o pracę / dzieła / zlecenia, czy też na podstawie mianowania / powołania / wyboru. W określeniu wynagrodzenia mieści się również pakiet świadczeń, które otrzymuje pracownik, czyli również jego m.in.:

 • premie,
 • nagrody,
 • wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego,
 • zasiłek wychowawczy,
 • diety,
 • ryczałty,
 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy

Wynagrodzenie to również odprawy rentowe / emerytalne / pośmiertne.

Na równi z wynagrodzeniem traktuje się również: emeryturę/ rentę / stypendia.

Istotne jest to, że tylko POBRANE wynagrodzenie należy do majątku wspólnego.

Dochody

Do majątku wspólnego małżonków wchodzą dochody z:

 • działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • majątku wspólnego,
 • majątków osobistych każdego z małżonków.

Należy pamiętać, by nie utożsamiać działalności zarobkowej z działalnością gospodarczą. Jest to zdecydowanie szersze pojęcie, bowiem działalność zarobkowa to również działalność na podstawie umowy o dzieło / agencyjnej / zlecenia, jak i tantiemy z majątkowych prac autorskich.

Własność i inne prawa rzeczowe

Do majątku wspólnego małżonków wchodzą przede wszystkim własność i inne prawa rzeczowe. W tym miejscu warto wspomnieć, że istotnym zagadnieniem jest niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy. Ma to miejsce np. w sytuacji kiedy jedne z małżonków zawiera umowę (np. zakup nieruchomości), a następnie tylko on jest ujawniony w księdze wieczystej jako właściciel, podczas gdy nabycie prawa majątkowego nastąpiło w tracie trwania małżeństwa ze środków wspólnych małżonków. Wtedy i tak małżonek niebiorący udziały w czynności prawnej (np. nie podpisujący umowy) jest osobą współuprawnioną, mimo że nie jest stroną umowy. Małżonek nieujawniony w księdze wieczystej musi jednak niezwłocznie uregulować treść księgi wieczystej.

Posiadanie

Posiadanie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. To inaczej stan faktyczny, kiedy posiadamy daną rzecz / nieruchomość, ale nie jesteśmy jej właścicielem, jednak z tego tytułu przysługują nam określone profity, np. możliwość zasiedzenia.

Wierzytelności

Do majątku wspólnego małżonków należą wierzytelności (prawo domagania się od konkretnej osoby określonego zachowania – np. świadczenie dłużnika), które wynikają z zarządu majątkiem wspólnym oraz z tytułu wyrządzenia szkody w tym majątku. Do przynależności wierzytelności jest bez znaczenia, czy stroną umowy był jeden małżonek, czy oboje.

Ekspektatywa

Inaczej oczekiwanie prawne, czyli nabycie pewnego prawa (np. własności) w przyszłości. Następstwem wspólnej ekspektatywy jest wspólne nabycie prawa majątkowego, pomimo że nastąpiło po ustaniu wspólności majątkowej (np. po rozwodzie).

Spółdzielcze prawo do lokalu

O przynależności spółdzielczego prawa do lokalu decyduje chwile jego nabycia i pochodzenie środków na jego nabycie.

Zasiedzenie

W skład majątku wspólnego małżonków należą również prawa nabyte w wyniku zasiedzenia. Warunkiem jest zakończenie terminu zasiedzenia w czasie trwania wspólności ustawowej. Bez znaczenia natomiast pozostaje początek biegu terminu, zatem może on rozpocząć się przed zawarciem związku małżeńskiego.

Akcje i udziały w spółkach kapitałowych

Akcje i udziały w spółkach kapitałowych nabyte w czasie trwania wspólności ze środków z majątku wspólnego wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.

Trzeba jednak pamiętać, że w wypadku nabycia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w drodze czynności prawnej, udziału w sp. z o.o., wspólnikiem staje się wyłącznie małżonek uczestniczący w tej czynności.

Chcesz dowiedzieć się, jakie składniki majątkowe wchodzą do Twojego majątku osobistego? Przeczytaj post: https://adwokat-boladz.pl/twoj-majatek-osobisty-w-trakcie-malzenstwa/

Masz więcej pytań? Chętnie rozwieję Twoje wątpliwości i rozwiążę Twoje problemy. Umów się na wizytę (tel: 695 673 659) lub skorzystaj z konsultacji online (mail: kontakt@adwokat-boladz.pl)

Adwokat Dominika Bołądź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2019 by adwokat-boladz.pl
Projekt: Aga Kotowska | Realizacja Strony WWW: rocktheweb.pl