Odszkodowania

Odszkodowania

Adwokat Dominika Bołądź z dbałością i dokładnością podchodzi do każdej sprawy z zakresu odszkodowań. Skutecznie pomaga w dochodzeniu
wszystkich roszczeń (zadośćuczynienie, odszkodowania, renta) osobom poszkodowanym, reprezentuje ich interesy w sporach z zakładami ubezpieczeń i dokłada wszelkiej staranności, by uzyskać należyte odszkodowanie. W szczególności zajmuje się sprawami odszkodowawczymi związanymi z wypadkami komunikacyjnymi i z błędami w sztuce medycznej.

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne
i gospodarcze

Adwokat Dominika Bołądź w sposób profesjonalny reprezentuje Klientów w sądowych sporach cywilnych i gospodarczych z pełnym wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi procesowych. Pomaga klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (negocjacje, umowy, kontrakty, opinie prawne). Zdobyte doświadczenie pozwoliło jej poznać specyfikę sali sądowej, a także posiąść umiejętność opracowania odpowiedniej dla danej sprawy taktyki procesowej.

Adwokat Dominika Bołądź strzeże interesów Klientów w sprawach nawet najbardziej skomplikowanych:

 1. O zapłatę
 2. Własność, ochrona własności,
 3. Nabycie i utrata współwłasności,
 4. Zasiedzenie nieruchomości,
 5. Współwłasność,
 6. Zniesienie współwłasności,
 1. Służebności gruntowe, służebności osobiste, służebność przesyłu,
 2. Posiadanie, ochrona posiadania,
 3. Ochrona dóbr osobistych,
 4. Ubezwłasnowolnienie,
 5. Postępowanie zabezpieczające,
 6. Postępowanie wieczystoksięgowe, przygotowywanie wniosków o wpis do księgi wieczystej.
Zobowiązania

Zobowiązania

Adwokat Dominika Bołądź zajmuje się konstruowaniem umów cywilnoprawnych, odpowiednio zabezpieczając interesy Klientów. (m.in. umowa sprzedaży, najem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna). Pomaga w negocjacjach z partnerami biznesowymi i dąży do satysfakcjonującej mediacji lub ugody. Prowadzi sprawy odszkodowawcze z tytułu niewykonania zobowiązań lub nienależytego ich wykonania.

Windykacja

Windykacja

Adwokat Dominika Bołądź z powodzeniem pomaga Klientom podczas całego procesu windykacji, od windykacji polubownej do postępowania egzekucyjnego. Prowadzi sprawy o zapłatę należności (np. z nieopłaconych faktur VAT, rachunków), sporządza wezwania do zapłaty, podejmuje negocjacje z dłużnikiem, reprezentuje wierzycieli w postępowaniach sądowych, także w dużo szybszym elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Prawo rodzinne i spadkowe

Prawo rodzinne
i spadkowe

Sprawy z prawa rodzinnego są dla Klientów szczególnie trudne, a od prawnika wymagają odpowiedniego wyczucia, empatii i wrażliwości.
Dzięki bogatemu doświadczeniu adwokat Dominika Bołądź prowadzi sprawy rodzinne i spadkowe z pełnym zaangażowaniem, w sposób zapewniający Klientom bezpieczeństwo i wsparcie, a jako profesjonalista analizuje sprawę bez emocji. Umiejętnie przeprowadza mediacje. Kancelaria współpracuje z psychologiem i psychiatrą.

Adwokat Dominika Bołądź prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 1. Rozwód i separacja, unieważnienie małżeństwa,
 2. Rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków i z majątku wspólnego na osobisty, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 3. Rozliczenie majątkowe w ramach konkubinatu,
 4. Władza rodzicielska,
 5. Ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem,
 6. Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 7. Alimenty, zabezpieczenie alimentów.

Adwokat Dominika Bołądź udziela efektywnej pomocy prawnej z prawa spadkowego z zakresu:

 1. Dziedziczenie ustawowe,
 2. Dziedziczenie testamentowe,
 3. Stwierdzenie nabycia spadku,
 4. Wydziedziczenie,
 5. Niegodność dziedziczenia,
 6. Zachowek,
 7. Dział spadku.
Prawo karne

Prawo karne

Sprawy z zakresu prawa karnego wymagają zarówno specjalistycznej wiedzy, merytorycznego przygotowania, jak i wyczucia. Adwokat Dominika Bołądź łączy te wszystkie elementy, reprezentując Klienta na każdym etapie postępowania, od postępowania przygotowawczego po wykonawcze.

Zakres usług:

 1. Sporządzanie pism procesowych (apelacja, kasacja, zażalenie, wniosek, prywatny akt oskarżenia),
 2. Obrona oskarżonego na wszystkich etapach postępowania,
 3. Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 4. Reprezentowanie osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz z dochodzeniem roszczeń w ich imieniu,
 5. Obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 1. Wyrok łączny,
 2. Reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym,
 3. Udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
 4. Odroczenie wykonania kary,
 5. Zawieszenie wykonania kary,
 6. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary.