Długi 4 marca 2020

Egzekucja świadczeń pieniężnych przez komornika

Rodzaje egzekucji

Komornik może prowadzić egzekucję z:

 1. ruchomości,
 2. wynagrodzenia za pracę,
 3. rachunków bankowych,
 4. innych wierzytelności,
 5. innych praw majątkowych,
 6. nieruchomości

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości przebiega przez dwa stadia: zajęcie, a następnie sprzedaż ruchomości. Na początku komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia i oszacowanie wartości każdej z rzeczy. Dłużnik ma prawo kwestionować przyjętą wartość ruchomości, a każde jego zastrzeżenie powinno zostać zamieszczone w protokole zajęcia. Ewentualnie następnie komornik wyznacza biegłego.

Zajęciu podlegają ruchomości dłużnika:

 • będące we władaniu dłużnika (władanie to faktyczne dysponowanie ruchomością bez względu na stosunek prawny władającego do ruchomości),
 • będące we władaniu wierzyciela, który skierował do nich egzekucję,jest
 • będące we władaniu osoby trzeciej, jeżeli zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika (zajęcie dokonane wbrew tym warunkom może zostać uchylone jako niedopuszczalne za pomocą skargi na czynności komornika),
 • będące we władaniu osoby zamieszkałej wspólnie z dłużnikiem (np. w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych; do zajęcia tego nie jest wymagana zgoda tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomość jest jej własnością)
 • Trzeba pamiętać, że komornik może dokonać zajęcia rzeczy znajdujących się nie tylko w mieszkaniu dłużnika, ale i jego warsztacie, garażu, czy magazynie.  
 • Co istotne, dla dopuszczalności zajęcia ruchomości jest bez znaczenia, czy dłużnik jest właścicielem, użytkownikiem, czy też posiada je w imieniu osoby trzeciej.
 • Zajęciu nie podlegają ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Komornik nie może zająć więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.
 • Dłużnik nie traci prawa własności do zajętej ruchomości. Zajęcie ma tylko taki skutek, że rozporządzenie zajęta ruchomości przez  dłużnika (np. zbycie) nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania egzekucyjnego, zatem zajęcie takie jest zatem skuteczne także przeciwko nabywcy zajętej ruchomości.
 • Drugim etapem egzekucji z ruchomości jest sprzedaż zajętych ruchomości.  Nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Jedną z najczęściej stosowanych metod egzekwowania należności jest prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę, a właściwie z wierzytelności o wynagrodzenie za pracę, bowiem egzekucja jest prowadzona z wynagrodzenia jeszcze niepobranego. Jako wynagrodzenie rozumie się periodyczne wynagrodzenia za pracę / wynagrodzenie za prace zlecone / nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia / związany ze stosunkiem pracy zysk / udział w funduszu zakładowym i innych funduszach związanych z wynagrodzeniem za pracę. Egzekucja ta podlega pewnym ograniczeniom.

Komornik dokonuje zajęcia przez:

 1. zawiadomienie dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden innych sposób,
 2. wezwanie pracodawcy, aby w granicach zajęcia nie wypłacał dłużnikowi, poza częścią wolną od zajęcia, żadnego wynagrodzenia, lecz przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi albo komornikowi.

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych to egzekucja wierzytelności, którą dłużnik jako posiadacz rachunku bankowego ma wobec banku, a której przedmiotem jest wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Nie ma różnicy, czy rachunek jest prowadzony w walucie polskiej czy obcej, a także nie ma znaczenie pochodzenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Komornik dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej dłużnika wynikającej z posiadania rachunku bankowego przez zawiadomienie banku, w którym dłużnik posiada rachunek i wezwanie banku, aby bez zgody komornika nie dokonywał wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności.

Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków i zasiłków, takich jak: świadczenia alimentacyjne / świadczenia pieniężne płacone w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów / świadczenia rodzinne / dodatki rodzinne / pielęgnacyjne / porodowe.

Egzekucja z innych wierzytelności

Możliwe jest prowadzenie egzekucji z innych wierzytelności. Na przykład z wierzytelności:

 • o zapłatę ceny z tytułu umów sprzedaży / dostawy,
 • o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło / umowy o roboty budowlane / umowy zlecenia,
 • o zapłatę z czynszu z tytułu umowy najmu / dzierżawy.

Dopuszczalna jest egzekucja z wierzytelności przyszłych, wynikających z istniejącego stosunku prawnego, gdy dotyczy ona wierzytelności jako prawa istniejącego w chwili wszczęcia egzekucji. Zasadniczo egzekucyjna ta przebiega przez dwa stadia: zajęcie wierzyliście i realizację zajętej wierzytelności.

Egzekucja z innych praw majątkowych

Możliwa jest egzekucja z innych praw majątkowych, czyli praw majątkowych innych niż wierzytelność, prawo własności i prawo użytkowania wieczystego. Ten rodzaj egzekucji obejmuje wszystkie prawa, z których egzekucja nie została unormowana w sposób szczególny,  np. prawo z patentu / prawo z rejestru znaku towarowego / ekspektatywa odrębnej własności lokalu.

Egzekucja z nieruchomości

Najbardziej inwazyjny sposób egzekucji to niewątpliwie egzekucja z nieruchomości. Przebiega ona przez następujące stadia: zajęcie, opis i oszacowanie, licytacja, przybicie i przysądzenie własności.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© 2019 by adwokat-boladz.pl
Projekt: Aga Kotowska | Realizacja Strony WWW: rocktheweb.pl